Toggle Nav

POIKAIN PARHAAT KOTIMAINEN DESINFIOIVA KÄSIHUUHDE TÄYTTÖPULLO 1000ML

Varastossa
GTIN
6430065311287
11,90 €

Tuote on täyttöpullo, ei pumppua.

Kotimainen desinfioiva käsihuuhde. Valmistettu käsityönä Tampereella. Muovinen täyttöpullo.

FI: Desinfioiva käsihuuhde puhdistaa kädet bakteereista nopeasti ja turvallisesti. Sisältää hoitavaa glyseriiniä. Hajustamaton. Annostele kuiville käsille 3–5 ml ja hiero kunnes alkoholi on haihtunut.

SE: Handdesinfektion rengör händer från bakterier snabbt och tryggt. Innehåller vårdande glycerin.Oparfymerad. Dosera 3–5 ml på händerna och massera tills alkoholen har avdunstat.

VAARA. Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna. Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Vain ulkoiseen käyttöön. FARA. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga och heta ytor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Vid kontakt med ögonen, skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Endast för utvärkes bruk. VALMISTAJA: Poikain Parhaat Oy Ltd

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttötarkoitus sanallisesti: Desinfioiva käsihuuhde Vaaralausekkeet H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Turvalausekkeet P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. 11.1: Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Ei tiedossa Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ei tiedossa Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Ei tiedossa Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Ei tiedossa Syöpää aiheuttavat vaikutukset Ei tiedossa Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Ei tiedossa Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Ei tiedossa Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Ei tiedossa Aspiraatiovaara Ei tiedossa